ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen de klant en Zoet Papier.
1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken na een
schriftelijke goedkeuring door Zoet Papier. De overige bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
1.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaardt de klant deze
leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. Prijzen en offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders staat vermeld.
2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst of offerte zijn
pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door
beide partijen schriftelijk is aanvaard.
2.3 Zoet Papier heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te
wijzigen.
2.4 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor opdrachten in de
toekomst.

3. Overeenkomst opdracht
3.1 De overeenkomst tussen de klant en Zoet Papier komt tot stand na een akkoord
op de offerte door de klant. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en na deze
acceptatie zal Zoet Papier de opdracht op de planning zetten en hiermee starten.
Zowel de klant als Zoet Papier dient zich hiermee te houden aan de rechten en
plichten die het contract met zich meebrengt.
3.2 Zowel de klant als Zoet Papier hebben het recht om het contract op ieder
gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of Zoet Papier kan
aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden
uitgevoerd.

4. Uitvoering van de opdracht
4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle
gegevens op het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van
de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
4.2 De klant geeft Zoet Papier het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het
ontwerp te gebruiken.
4.3 Zoet Papier zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de
opdracht snel en volgens planning uit te voeren. Indien noodzakelijk zal Zoet Papier
de klant op de hoogte houden van de voortgang.
4.4 Zoet Papier is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een
akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk
voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. Levering en levertijd
5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven
product.
5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door
de klant aan Zoet Papier.
5.3 Zoet Papier streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om
welke reden dan ook- niet haalbaar is (eventuele stakingen of ander disfunctioneren
van toeleveranciers). Zoet Papier zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte
stellen.

6. Betaling
6.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant
is overeengekomen.
De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.

7. Annulering
7.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Zoet Papier
de gewerkte uren (€35,- per uur) in rekening brengen ter compensatie van de
werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerpvoorstel.
7.2 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet, kan de bestelling niet
meer worden geannuleerd.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Zoet Papier is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies,
beschadiging of foutieve bezorging van de door Zoet Papier verzonden producten.
Zoet Papier sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het
ontvangen van onze producten.
8.2 Zoet Papier is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of
onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht heeft Zoet Papier het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zoet Papier zal de klant hiervan schriftelijk op
de hoogte stellen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zoet Papier geen invloed kan
uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Zoet Papier gebruikt en zullen
nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor
betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
10.2 Zoet Papier zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
10.3 Zoet Papier heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website en sociale
media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven
door de klant.


11. Auteursrecht
11.1 Op alle ontwerpen van Zoet Papier rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen
op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke
toestemming vooraf van Zoet Papier.
11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van Zoet
Papier.
11.3 In overleg met de klant wordt altijd het auteursrecht van Zoet papier vermeld
d.m.v. het webadres.


12. Toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Zoet Papier (waarop deze
Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.